Vízia otvoreného ekosystému


Chceme podporovať plánovanie, prípravu a realizáciu inteligentných riešení samosprávy, vrátane využívania vzniknutých dát a služieb, za aktívnej participácie všetkých zainteresovaných strán v transparentnom a motivujúcom prostredí riadenom objektívnymi dátami, kde riešenia budú nasadzované na základe stanovených priorít, overiteľných kritérií a implementácie budú v súlade s technickými štandardmi zabezpečujúcimi dlhodobú udržateľnosť, replikáciu a interoperabilitu.

Sme presvedčení, že téma inteligentnej samosprávy predstavuje pre Slovensko výraznú príležitosť zvýšenia inovačného a exportného potenciálu krajiny, preto je dôležité podnietiť a podporiť otvorenú a férovú spoluprácu všetkých zainteresovaných strán, ako:

 • Univerzity, výskumné a vývojové centrá, vedecké pracoviská, a pod.

 • Dodávatelia riešení a služieb (malé a stredné podniky, veľké korporácie a pod.),

 • Organizácie podporujúce inovácie a spoluprácu (SIEA, obchodné komory, …)

 • Mimovládne a neziskové organizácie, spolky, nadácie, ...

 • Odborníci, odborné a záujmové združenia, komunity, ...

 • Samospráva, magistráty, VÚC, regióny, mestské časti, mestské spoločnosti a organizácie, ...

 • Štátne organizácie, vláda a ministerstvá, …

Pridajte sa k nám

A podporte vznik otvoreného ekosystému inteligentných riešení samosprávy

Piliere ekosystému

Otvorený ekosystém inteligentných riešení samosprávy chceme stavať na nasledujúcich pilieroch:

 1. Motivujúca spolupráca pre všetky zainteresované strany založená na podpore motivujúcich prvkoch v ekosystéme a vyvážených podmienkach spolupráce všetkých strán.

 2. Rovnosť podmienok pôsobenia na trhu zabezpečením jednotnej legislatívy a rovnosti podmienok participácie vrátane dostupného financovania.
 3. Príprava a realizácia projektov na základe dát zabezpečená pomocou objektívne definovaných požiadaviek a priorít na základe dát, transparentného hodnotenia prínosov nasadených riešení, identifikácie oblastí a potrebného rozsahu zlepšenia.

 4. Dostupný a hodnoverný zdroj informácií pre prípravu a výber riešení  inteligentnej samosprávy zabezpečený nezávisle a objektívne spravovaným katalógom projektov a riešení inteligentnej samosprávy obsahujúceho všetky potrebné informácie pre štátnu správu a samosprávu, ktoré sú nutné pre pre prípravu a implementáciu riešení.

 5. Dlhodobo-udržateľný rozvoj nasadzovaných riešení inteligentnej samosprávy zabezpečený vyžadovaním a dodržiavaním medzinárodne uznávaných technických štandardov a požiadaviek nasadzovaných riešení a interoperability.

 6. Akcelerácia využívania dát a služieb inteligentnej samosprávy zabezpečená dostupným prostredím umožňujúcim jednotné publikovanie, vyhľadávanie a používanie dát a služieb inteligentnej samosprávy za transparentných a férových podmienok.