Slovenský Smart City Index

Chceme podporiť nezávislý a objektívny pohľad na výkonnosť slovenských miest, územných celkov, regiónov a krajov pomocou prvého indexu výkonnosti jednotlivých domén inteligentnej samosprávy

Pracujeme aj na ďalších projektoch

  1. Financovanie projektov - v spolupráci so štátom a inými organizáciami chceme podporiť sprístupnenie a čerpanie rôznych schém a foriem financovania implementácie projektov a riešení inteligentnej samosprávy pre samosprávy a dodávateľov.

  2. Zladenie a zastupovanie odborných stanovísk - chceme vytvoriť platformu na zlaďovanie stanovísk zainteresovaných strán a zastupovanie takto zladených stanovísk pri tvorbe podmienok a legislatívy nutnej pre realizáciu projektov inteligentnej samosprávy.

  3. Spoločný výskum a vývoj inovatívnych riešení - chceme vytvárať podmienky pre vznik a realizáciu spoločných projektov výskumu a vývoja inovatívnych riešení medzi rôznymi druhmi subjektov, napr. univerzitami, vedeckými parkmi a komerčnými dodávateľmi.

  4. Inkubátory a akcelerátory - chceme aktívne podporiť a propagovať nasadenia inovatívnych riešení inteligentnej samosprávy v inovačných mestských a vedeckých laboratóriách za účelom preukázania funkčnosti, prínosov a integrácie týchto riešení pre partnerov a samosprávy v reálnom alebo simulovanom prostredí.

  5. Katalóg overených projektov a riešení - chceme vytvoriť, spravovať a propagovať online katalóg overených projektov a riešení inteligentnej samosprávy postavený na základe objektívnych kritérii, ktorý bude poskytovať všetky dôležité informácie nutné pre prípravu a realizáciu projektov inteligentnej samosprávy, vrátane ponuky riešení slovenských dodávateľov.

  6. Príprava a aplikácia technických štandardov - chceme podporovať tvorbu, prijímanie a aplikovanie objektívnych technických požiadaviek, štandardov a odporúčaní pre prípravu, obstaranie a realizáciu projektov inteligentnej samosprávy za účelom dlhodobo-udržateľného rozvoja a integrácie nasadených riešení.

  7. Odbornosť a personálne zabezpečenie projektov - chceme podporiť odbornosť personálnych kapacít nutných pre prípravu a realizáciu projektov inteligentnej samosprávy na strane samospráv a územných celkov.

  8. Marketingová podpora v zahraničí - chceme vytvoriť jednotný, funkčný a finančne efektívny model marketingovej a obchodnej komunikácie a propagácie overených slovenských riešení inteligentnej samosprávy doma a v zahraničí.

  9. Domáca a medzinárodná spolupráca a podpora exportu - chceme vytvoriť jednotný, funkčný a finančne efektívny model komunikácie zainteresovaných strán, zdieľania know-how a propagácie overených slovenských riešení inteligentnej samosprávy doma a v zahraničí. 

Dosiahnuté a plánované iniciatívy

11/2019
Pod záštitou MH SR pripravil odborný tím v zložení Ján Masaryk, Milan Ftáčnik, Miloslav Jurík a Vladimír Jurík návrh Akčného plánu inteligentnej samosprávy

09-10/2020
A. prípravný tím pripravil návrh iniciatívy otvoreného ekosystému inteligentných riešení samosprávy, začali sa pripájať prví podporovatelia
B. spustili sme verejné prezentovanie iniciatívy, hľadáme podporovateľov, s ktorými by sme chceli kľúčové iniciatívy dopracovať a naštartovať

12/2020
A. V spolupráci s MRRI SR a MH SR, s pôvodnými autormi a podporovateľmi iniciatívy by sme radi finalizovali Akčný plán inteligentnej samosprávy a predložili ho na rokovanie vlády SR 
B. V súlade s podporovateľmi iniciatívy by sme chceli pripraviť a založiť Kluster otvoreného ekosystému inteligentnej samosprávy a začať jeho činnosť v súlade s víziou, cielmi a kľúčovými iniciatívami